ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο RE-SEEties είναι διετές και επεξεργάζεται το πρόβλημα της μη αποδοτικής χρήσης των πόρων στις πόλεις. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (SEE). Συμμετέχουν σε αυτό 8 Δήμοι της περιοχής του προγράμματος και αρκετά επιστημονικά ινστιτούτα. Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους Δήμους να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αποδοτική χρήση των ενεργειακών πόρων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν αποδοτικές αστικές κοινότητες.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης και αλόγιστης παραγωγής απορριμμάτων, με τάση που αναμένεται αυξητική για τα επόμενα χρόνια. Στη ΝΑ Ευρώπη, αυτά τα προβλήματα είναι εμφανή από τη μη αποδοτικότητα των πόρων αλλά και από την έλλειψη συντονισμού και συνειδητοποίησης για το πως πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ενεργειακοί πόροι πιο σωστά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, που απαιτούν καινοτόμες προσεγγίσεις από την πλευρά των κυβερνήσεων αλλά και των πολιτών.

Για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω προκλήσεις, το έργο RE-SEEties εστιάζει σε δύο βασικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την αποδοτικότητα των πόρων: την ενέργεια και τα απορρίμματα, με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Σκοπός είναι να φανούν τα προβλήματα της αλόγιστης παραγωγής απορριμμάτων και της μη αποδοτικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, να υπογραμμιστούν οι ευκαιρίες όπως η ενεργειακή συνειδητοποίηση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, είναι φανερό ότι οι αρχές κάθε πόλης θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να επηρεάσουν θετικά και να δώσουν κίνητρα στους πολίτες ώστε να αλλάξουν συμπεριφορές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για αυτό, οι δημοτικοί παράγοντες είναι ο πυρήνας που εστιάζει το έργο RE-SEEties. 8 πόλεις και περιφέρειες έχουν επιλεγεί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις νέες στρατηγικές αποδοτικής χρήσης ενεργειακών πόρων με βάση την πολιτική που ήδη εφαρμόζουν και την ικανότητα που επιδεικνύουν στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Οι δήμοι αυτοί υποστηρίζονται από μια ομάδα επιστημονικών φορέων με μεγάλη εμπειρία στους τομείς της αποδοτικής χρήσης ενέργειας και της διάδοσης σχετικών δραστηριοτήτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης.
Διάρκεια: 2 χρόνια (έναρξη Οκτώβριος 2012)
Προϋπολογισμός: 2.249.000 EUR

Επικοινωνία:
The Local Government of Budapest District 18, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, re_seeties@bp18.hu