30.09.2014/15:00

Μεγάλη Σκέψη, Τοπική Δράση

Η ανάπτυξη της τοπικής στρατηγικής και των σχεδίων δράσης ήταν μια σύνθετη διαδικασία που έλαβε υπόψη της πολλά από τα παραδοτέα του έργου RE-SEEties. Ο έλεγχος ποιότητας που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο έργο ήταν μεγάλης σημασίας, παρείχαν εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε Δήμο με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικές με την πρόβλεψη της κατανάλωσης των πόρων, με αξιολόγηση και τελειοποίηση των τοπικών στρατηγικών.

Το σύνολο των προτάσεων κατέληξε σε μια αναφορά που συντάχθηκε από την ομάδα υποστήριξης και αξιολόγησης του έργου. Η ομάδα αυτή περιελάμβανε επιστημονικά ινστιτούτα υπεύθυνα για την υποστήριξη των πόλεων στη διαδικασία οικοδόμησης στρατηγικής το MACEF, REGEA, CNR-IMAA, ENERGIAKLUB και το ΚΑΠΕ (Ελλάδα).

Τα βασικά κείμενα που συντάχθηκαν στη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα στρατηγικής. Η πρόβλεψη κατανάλωσης πόρων επέτρεψε την καταγραφή των αναγκών κάθε πόλης από άποψη πρωτογενών πόρων όπως επίσης και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση προηγούμενες έρευνες και μεθοδολογίες για εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, κάθε πόλη απέκτησε ένα σύνολο από προβλέψεις ενεργειακής κατανάλωσης και ενέργειας που είναι δυνατό να παραχθεί τοπικά όπως επίσης και παραγωγής απορριμμάτων με εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης κάθε πόλη συνέταξε το προφίλ της στο οποίο περιέγραφε τους στόχους και τις προτεραιότητες της. Τα προφίλ αυτά λειτούργησαν ως βάση για τη διαδικασία οικοδόμησης στρατηγικής. Εξ’ αιτίας της σημασίας των προφίλ στη διαμόρφωση της στρατηγικής, διοργανώθηκαν ημερίδες αξιολόγησης τους στις οποίες συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενοι τοπικοί φορείς.

Η τοπική στρατηγική και το σχέδιο δράσης κάθε πόλης συμπληρώθηκε από μια προμελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη βέλτιστη μελλοντική χρήση του τοπικού και περιφερειακού δυναμικού ΑΠΕ. Οι προμελέτες σκοπιμότητας διερευνούν τη δυνατότητα εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων που έχουν επιλεγεί.

Κοινά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία οικοδόμησης στρατηγικής:

  • Η ποιότητα των στοιχείων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση σωστής στρατηγικής. Οι εκτιμήσεις καθώς και τα στοιχεία που αντλούνται από αβέβαιες πηγές μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά λάθη και προβλήματα στη φάση υλοποίησης της στρατηγικής
  • Ένα απαραίτητο βήμα είναι η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων. Η στρατηγική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια σημαντικών τοπικών φορέων για αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο: την ανάπτυξη της στρατηγικής, την υιοθέτηση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση
  • Η χρήση κοινών εργαλείων μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική στη διαμόρφωση σωστής στρατηγικής. Αυτά τα εργαλεία έχουν δοκιμαστεί στην πάροδο του χρόνου και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής και μπορούν να διασφαλίσουν το χρήστη τους σχετικά με την ορθότητα και τις επιπτώσεις τους. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους το RE-SEEties προσπάθησε να δημιουργήσει κοινά εργαλεία και να τα δοκιμάσει στην πράξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  ανάπτυξης στρατηγικής.

Όλα τα κείμενα που αφορούν στην τοπική στρατηγική και τις προτάσεις των ειδικών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου  (’Document center’).