30.09.2014/15:02

Βοηθώντας τους Δήμους: Ένας βήμα- προς-βήμα οδηγός

Η «Ολοκληρωμένη Εργαλειοθήκη για την Αποδοτικότητα των Πόρων» αντιπροσωπεύει το βασικό διακρατικό παραδοτέο του έργου. Στόχος της είναι να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στους Δήμους για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων και να τη συμπεριλάβουν στον αστικό σχεδιασμό. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από 2 μέρη: τις οδηγίες μεθοδολογίας και ένα σύνολο από κριτήρια για την αξιολόγηση της στρατηγικής που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη φάση.

Η εργαλειοθήκη ξεκινά με μια περίληψη των θεμάτων χάραξης πολιτικής (Κεφάλαιο 1), και αναφορά στις βέλτιστες πρακτικές και τις διαθέσιμες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς (Κεφάλαιο 2).  Το Κεφάλαιο 3 εστιάζει σε θέματα αλλαγής συμπεριφοράς επιλεγμένων ομάδων στόχων. Περισσότερο τεχνικά θέματα επεξεργάζεται το Κεφάλαιο 4, εστιάζοντας στα βασικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις πόλεις και τα εργαλεία που προτάθηκαν από τους  επιστήμονες και χρησιμοποιήθηκαν σε αστικό επίπεδο για να υποστηρίξουν την στρατηγική για την αποδοτικότητα των πόρων. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε πόλη έτσι ώστε να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν τη διαδρομή  για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας ήταν μια διαδραστική διαδικασία: η πρώτη έκδοση ελέγχθηκε  από τις συμμετέχουσες πόλεις και κατόπιν αναθεωρήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τα διδάγματα από αυτό τον έλεγχο. Ο οδηγός αναπτύχθηκε  από τους ειδικούς επιστήμονες που συμμετείχαν στο έργο: REGEA, ENERGIAKLUB, MACEF, CNR-IMAA και ΚΑΠΕ.

Η τελική έκδοση υπάρχει στην ιστοσελίδα του έργου (Document center).