Giới thiệu LIMING

Ngành công nghiệp bón vôi, trong 30 năm qua của quá trình phát triển, đã hình thành nên một phong phú và độc đáo                     văn hoá doanh nghiệp. Việc xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp, đặc biệt là sự kết hợp của sự gắn kết và đoàn kết,                     được xây dựng như là nguồn năng lượng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hà Nam LIMING Công nghiệp nặng Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ mà chủ yếu là sản xuất lớn và vừa                     nghiền và nghiền thiết bị được thành lập vào năm 1987. Nó là một công ty cổ phần hiện đại với nghiên cứu,                     sản xuất và bán hàng với nhau. Trụ sở chính đặt tại HI-TECH Khu Phát triển Công nghiệp                     Trịnh Châu và bao phủ 80000 m ². Một hội thảo khác tại Shangjie Industry Park bao phủ 67000 m². Qua                     qua 30 năm, công ty chúng tôi tuân thủ hệ thống quản lý hiện đại khoa học, sản xuất chính xác, tiên phong                     và đổi mới. Bây giờ LIMING đã trở thành nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp sản xuất máy móc trong và ngoài nước.